PRAVIDLA SOUTĚŽE „HYUNDAI VOZIDLO NA VÍKEND“
(„Soutěž“)

 

 

 1. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

 • Pořadatelem Soutěže je Hyundai Motor Czech s.r.o., IČO: 28399757, se sídlem Praha 5, Siemensova 2717/4, PSČ: 155 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 138784 („Pořadatel“).
 • Organizátorem Soutěže je PRAGUE TRIATHLON s.r.o., IČO: 02436299, se sídlem Praha 7 – Holešovice, V závětří 1036/4, PSČ: 170 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218309  („Organizátor“).
 • Soutěž je pořádána na území České republiky a lze se do ní přihlásit prostřednictvím webové stránky http://behpraha11.cz/zaregistruj-se/ („Webová stránka“), a to nejpozději do 9. 2017 9:00 hod.
 • Účastníkem Soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky a platným řidičským oprávněním skupiny B (či jeho ekvivalentem), která má minimálně 2 roky řidičských zkušeností s oprávněním z této skupiny, je svéprávná a splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly, včetně registrace na BĚH 11 KM PRAHOU 11 („Závod“) na Webové stránce („Soutěžící“).
 • Nutnou podmínkou účasti v Soutěži je registrace Soutěžícího na Závod na Webové stránce („Registrační formulář“). V Registračním formuláři uvede Soutěžící: (i) jméno a příjmení, (ii) ročník narození, (iii) pohlaví, (iv) e-mailovou adresu a (v) telefonní číslo, případně další nepovinné údaje.
 • Úspěšné provedení registrace do Závodu bude příslušnému účastníkovi Závodu potvrzeno zasláním e-mailu na e-mailovou adresu, která byla Pořadateli poskytnuta v Registračním formuláři.
 • Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru nebo v obdobném poměru k Pořadateli, Organizátorovi či Dealerovi (ve smyslu článku 2 těchto pravidel), osobám účastným na přípravě a organizaci Soutěže nebo jsou sami těmito osobami nebo jsou těmto osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; Pořadatel je oprávněn tyto osoby ze Soutěže kdykoliv vyloučit.

 

2.VÝHRA A JEJÍ PŘEDÁNÍ

 • Výhrou je bezplatná výpůjčka vozu Hyundai i30 kombi („Vozidlo“) na víkend, tj. od pátku 17:00 do pondělí 9:00 hod. („Výhra“).
 • Jediný výherce Soutěže bude vybrán losováním ze všech registrovaných účastníků Závodu, kteří splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly a bude je možné považovat za Soutěžící ve smyslu článku 4 těchto pravidel („Výherce“). Splnění všech podmínek stanovených těmito pravidly je Pořadatel či Organizátor u Výherce oprávněn ověřit. Pořadatel pověřil organizačním zajištěním výpůjčky předmětu Výhry společnost Hyundai Centrum Valoušek s.r.o., autorizovaného prodejce vozů značky Hyundai („Dealer“), který je Výherci povinen poskytnout odpovídající součinnost. Termín výpůjčky bude sjednán na základě dohody do 31.12.2017. Pokud z důvodu na straně výherce nedojde k výpůjčce do 31.12.2017. Nárok na výhru zaniká.
 • Výherce bude o Výhře Organizátorem či Pořadatelem informován prostřednictvím e-mailu či telefonního čísla použitých v Registračním formuláři, a to po skončení Závodu a provedeném losování (viz článek 2 těchto pravidel), které proběhne bez zbytečného odkladu po skončení Závodu. Soutěžící, kteří nezískali Výhru, nebudou nijak vyrozuměni.
 • Výherce bude zveřejněn s uvedením jeho jména a příjmení, případně dalších v Registračním formuláři uvedených nepovinných údajů, na Webové stránce a na profilech Pořadatele na sociálních sítích, a to nejdéle po dobu jednoho (1) roku ode dne prvního oznámení Výhry Výherci.
 • V Soutěži bude udělena pouze jedna Výhra. Výherce je dále s Dealerem povinen před započetím sjednané doby výpůjčky předmětu Výhry uzavřít smlouvu o výpůjčce a podepsat výpůjční protokol Vozidla či jiný obdobný smluvní dokument. Konkrétní termín výpůjčky Vozidla bude dojednán mezi Výhercem a Pořadatelem.
 • Vozidlo bude při převzetí na začátku sjednané doby výpůjčky k dispozici s plnou nádrží pohonných hmot a Výherce je povinen na konci doby této výpůjčky Vozidlo vrátit opět s plnou nádrží pohonných hmot. Náklady na pohonné hmoty v době trvání této výpůjčky jdou tedy k tíži Výherce a nebudou hrazeny ze strany Pořadatele, Organizátora ani Dealera. Vozidlo bude připraveno včetně Hyundai pojištění nastaveného dle podmínek určených Dealerem.
 • Dealer je od Výherce oprávněn požadovat před započetím sjednané doby výpůjčky Vozidla vratnou kauci. Výše této kauce bude určena Dealerem.
 • Výherce bere na vědomí, že je povinen dodržet sjednanou dobu výpůjčky Vozidla, zejména datum a čas vrácení Vozidla Dealerovi, a to pod hrozbou smluvních sankcí ujednaných mezi Výhercem a Dealerem ve smlouvě o výpůjčce či jiném obdobném smluvním dokumentu.
 • Výherce není oprávněn Vozidlo během doby výpůjčky užívat pro komerční účely ani jej využívat za účelem jakékoliv publikační činnosti.
 • Nárok na Výhru ztrácí Výherce, který odmítne Výhru z jakéhokoliv důvodu převzít, odmítne uzavřít písemnou smlouvu o výpůjčce Vozidla, nepřevezme Vozidlo ve sjednané době a místě, nesplní některou z podmínek účasti v Soutěži, nebo který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly či je ze Soutěže pro porušení pravidel vyloučen. V případě, že nárok Výherce na Výhru zanikl, tato Výhra propadá Pořadateli a nebude udělena.
 • Výherce je dále povinen:
 1. v den předání Vozidla absolvovat školení bezpečného ovládání a zacházení s ním a tréninkovou jízdu s Vozidlem;
 2. v době výpůjčky pečovat o Vozidlo s náležitou péčí a dbát, aby Vozidlo nebylo poškozeno, zničeno nebo odcizeno;
 • při užívání Vozidla dodržovat pravidla silničního provozu.
  • V případě škodné události související s  provozem Vozidla je Výherce povinen se spolupodílet na náhradě škody a jiných nákladech s touto událostí spojených do výše spoluúčasti dle pojistných podmínek vztahujících se na toto Vozidlo, se kterými bude Výherce při předání Vozidla na požádání seznámen.

3. Ochrana osobních údajů a svolení k pořízení a užití záznamu

 • Registrací do Závodu bere Soutěžící na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, ročníku narození, pohlaví, telefonního kontaktu, e-mailové adresy a případně dalších nepovinných údajů sdělených Pořadateli budou zpracovávány společností PRAGUE TRIATHLON s.r.o., IČO: 02436299, se sídlem Praha 7 – Holešovice, V závětří 1036/4, PSČ: 170 00, jakožto správcem osobních údajů, pro účely organizace Soutěže, a to na dobu nezbytnou pro tuto organizaci a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.
 • Soutěžící registrací do Závodu souhlasí, že osobní údaje Soutěžícího budou zpracovány pro marketingové účely v souladu s článkem 4 pravidel, tedy zejména umístěny na sociálních sítích Organizátora či Pořadatele, na Webové stránce nebo ve sdělovacích prostředcích, po dobu jednoho (1) roku ode dne skončení Soutěže.
 • Soutěžící dále souhlasí se zasíláním marketingových nabídek výrobků a služeb Organizátora či Pořadatele na kontaktní údaje poskytnuté v Registračním formuláři.
 • Soutěžící bere na vědomí, že má právo požádat výše v článku 1 pravidel uvedeného správce osobních údajů o informaci o tom, za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány, které osobní údaje jsou zpracovávány, o povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace. Soutěžící má právo požádat správce o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Soutěžícího, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li správce žádosti Soutěžícího podle předchozí věty, má Soutěžící právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (Soutěžící má právo se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem obrátit i přímo).
 • Souhlasy se zpracováním osobních údajů jsou dobrovolné a Soutěžící má právo je kdykoliv odvolat na adrese Organizátora. Pokud není uvedeno jinak, udělují se na dobu do odvolání.
 • Registrací do Závodu projevuje Soutěžící souhlas s tím, že Organizátor, případně jím pověřená osoba, je v souvislosti s předáním Výhry, pokud se Soutěžící stane Výhercem, oprávněn bezplatně pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na internetu (včetně sociálních sítí Pořadatele) nebo v propagačních materiálech Pořadatele, a to nejméně po dobu jednoho (1) roku ode dne pořízení těchto záznamů.

4.  Společná ustanovení

 • Tato pravidla jsou kdykoliv dostupná na Webové stránce.
 • Výherce není oprávněn požadovat namísto Výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
 • Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která případně Výherci nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním Vozidla během sjednané doby výpůjčky. Pořadatel neodpovídá za případné vady Vozidla vyjma případů, kdy odpovědnost nelze podle obecně závazných právních předpisů smluvně vyloučit. V případě vyloučení Soutěžícího ze Soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na Výhru zaniká, přičemž Soutěžící nemá nárok na žádnou kompenzaci. V případě, že se takový Soutěžící stane i přes uvedené skutečnosti Výhercem v Soutěži, nemá nárok na Výhru a Výhra mu nebude poskytnuta, a pokud ji již počal čerpat, je povinen vypůjčené Vozidlo na výzvu Pořadatele, Organizátora či Dealera vrátit.
 • Pořadatel je oprávněn kdykoli kontrolovat podmínky pro účast v Soutěži a vyloučit ze Soutěže kteréhokoliv Soutěžícího pro jednání v rozporu s těmito pravidly. Pořadatel si vyhrazuje právo dle svého uvážení vyloučit jakéhokoli Soutěžícího, u nějž se prokáže, že zneužívá průběh Soutěže nebo s ní manipuluje, či jedná jiným způsobem, který je dle Pořadatele v rozporu s těmito pravidly.
 • Pořadatel může tato pravidla změnit; informace o změně spolu s úplným zněním pravidel bude dostupná na Webové stránce. Pořadatel také může Soutěž odložit, přerušit nebo zrušit. Každá taková změna bude rovněž vyhlášena na Webové stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele (Organizátora), včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel (Organizátor) bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.
 • Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
 • Soutěžící má dále právo zahájit také mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
 • Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (včetně zejména např. funkčnosti doručovacích služeb, internetu nebo e-mailového spojení se Soutěžícím).